עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

חוק זכויות התלמיד

מידע לתלמיד


 

חוק זכויות התלמיד
חוק זכויות התלמיד, התשס"א - 2000
 
מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד1, תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, 2 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953, 3 בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988, 4 ובכל דין אחר.
הגדרות 2 . בחוק זה - "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
"מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;
"מנהל המחוז" - מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך;
"תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך;
"השר" - שר החינוך
הזכות לחינוך 3. כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.
פרסום הוראות (א) הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הועדה 
(ב) (ב) הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.
איסור הפליה 5. (א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:
(1) רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;
(2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;
(3) קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;
(4) זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.
(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61 (אX3) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977. 5
הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך 6 . (א) החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו
הזדמנות להשמיע את טענותיהם; לענין סעיף זה, יראו מתן 
הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם, אם הוזמנו 
פעמיים כדין ולא הופיעו; השר באישור הועדה יתקין תקנות לענין זה.
(ב) החלטה לפי סעיף קטן (א) תהיה ככתב ומנומקת.
(ג) מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף ההחלטה.
(ד) לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר.
(ה) השר יקבע את סדרי הגשת הערר.
ועדת שימוע 7. (א) בכל מחוז תוקם ועדת שימוע וזה הרכבה:
1) מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש;
2) נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון;
3) נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון; אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון;
4) ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.
(ב) ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה. 

(ג) ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת. 

(ד) נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לבם כך, סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.
עתירה 8. על ההחלטה בערר ניתן לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים.
הזכות להיבחן 9. כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת בבחינות בגרות במוסד החינוך שבו הוא לומד אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה.
אמצעי משמעת 10. כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא ינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.
סייג לענישה 11. מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל או מחדל של הוריו.
מימוש זכויות 12. מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר.
מועצת תלמידים 13. (א) מוסד חינוך יעודד הקמת מועצת תלמידים ולא יעשה כל פעולה למנוע את הקמתה; מסגרת פעילותה תיקבע בהוראות המנהל הכללי בהתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער.
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על גן ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט - 1949.
חובת סודיות ביצוע ותקנות סייג לתחולה 14. מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשומרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו. 15. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בתוך 6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לביצועו, באישור הועדה.
16. (א) הוראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמי. 
(ב) על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו הוראות חוק זה למעט סעיפים 6, 7 ו- 13, ואולם רשאי השר, באישור הועדה ובהתחשב באופי המוסד להחיל עליו בצו את הוראות הסעיפים האמורים, כולן או חלקן


אהוד ברק 
ראש הממשלה
אהוד ברק
שר החינוך
משה קצב 
נשיא המדינה
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת* נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א (4 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2888, ביום כ"ג בסיון התש"ס (26 ביוני 2000) עמ' 452.

1. כתבי אמנה 1038, כרך 31.
2. ס"ח התש"ט, עמ' 287.
3. ס"ח התשי"ג, עמ' 137.
4. ס"ח התשמ"ח, עמ' 137.למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר