עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

חוזרים להורים

ביטוח בריאות לתלמידביטוח בריאות לתלמיד. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשסט) 1–3.13  הכיסוי הביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה
 

1.   רקע

הודעה זו באה לרענן את ההנחיות הנוגעות לכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך במקרה של תאונה. המנהלים מתבקשים להעביר מידע זה להורי התלמידים באספת ההורים הראשונה המתקיימת בשנת הלימודים התשס"ט.

 

2.   כללי

בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי התשנ"ד–1994, תלמיד שנפגע בתאונה כל ימות השנה זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שהוא או הוריו מבוטחים בה.

 

3.   החזר בגין טיפול בחדר מיון

תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוך או בפעילות מטעם המוסד והפונה לחדר מיון זכאי להחזר התשלום עבור הטיפול בחדר המיון מתוקף חוק ביטוח הבריאות הממלכתי.

על ההורים לפנות למזכירות המוסד לקבלת אישור על נסיבות התאונה. את האישור יש להגיש יחד עם הקבלה על התשלום עבור הטיפול בחדר מיון לקופת החולים שבה התלמיד מבוטח. התשלום יבוצע בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי התשנ"ד–1994.

 

4.   ביטוח תאונות אישיות

4.1  על פי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה בביטוח תאונות אישיות. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים.

4.2  ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה – אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.

4.3  במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או רשלנות.

4.4  הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.

4.5  הביטוח בא לכסות את התלמיד במקרים שבהם אין הוא מכוסה על ידי הסדר אחר מתוקף חוק המדינה. בין היתר הוא אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינה התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

4.6  טופס תביעה וחוברת הסבר על הסדר הכיסוי אפשר לקבל במזכירות בית הספר שבו התלמיד לומד. במקרה של תאונה על ההורים לפנות למזכירות בית הספר. בית הספר יוודא את קבלת הפוליסה וטופסי התביעה מן הרשות/הבעלות, ויסייע להורים הפונים.

4.7  כאמור לעיל, התשלום עבור תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים. במסגרת אישור תשלומי ההורים מאושר הסכום המרבי המותר לגבייה עבור הביטוח, אולם גובה התשלום בפועל נקבע בהתקשרות בין הרשות המקומית לבין הגורם המבטח. אין לגבות מעבר לסכום שהרשות המקומית משלמת בפועל למבטח. ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר (כפל גבייה).

 

5.   תאונות שיניים

5.1  בעקבות הפסקת השירות שניתן על ידי חברת "שורש" לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה פרסם המשרד מכרז פומבי לבחירת ספק חדש למתן השירות. עד להתקשרות עם ספק חדש תלמיד שנפגע בתאונה רשאי לפנות למרפאה פרטית ולקבל החזר תשלומים על פי התנאים שקבע המשרד.

5.2  להלן פירוט התנאים להחזר תשלומים:

       א.  החזר יינתן בגין פגיעה בשיניים עקב תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה).

       ב.  ההחזר יינתן לתלמיד שנפגע בשיניו ונזקק לטיפול או לתלמיד שטופל בעבר על ידי חברת "שורש" ולא הצליח לקבל טיפול המשך.

       ג.   הטיפול ניתן בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה, בכל מקום ובכל זמן, לרבות פגרות וחגים, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד ובין אם לא.

       ד.  ההחזר יינתן כהטבה בלבד, ואינו נכלל במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהוא. ההחזר יינתן לתלמיד עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הוא לומד במוסד חינוכי שחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר, התשנ"ט–1969, מגילאי טרום-חובה ועד גילאי על יסודי (כולל כיתות י"ג-י"ד), המאוחר מביניהם.

       ה.  ההחזר יהיה מוגבל לסוגי הטיפול המפורטים בטבלה שלהלן ולגובה התעריף המרבי המצוין.

5.3  מודגש בזאת כי עם בחירת ספק חדש תצא הודעה על כך, ומהמועד שייקבע ויפורסם לא יאושרו החזרים לתלמידים שיפנו למרפאות פרטיות.

5.4  ההחזר ייעשה על ידי חברת "ענבל", אשר תבדוק את הפניות שתתקבלנה על סמך המסמכים שיצורפו ועל פי הקריטריונים שקבע המשרד, כאמור לעיל. בהתאם לתוצאות הבדיקה ובמקרים שיאושרו תעביר חברת "ענבל" את ההחזר ישירות לפונה.

5.5  לקבלת החזר התשלומים יש להמציא את הפריטים האלה:

       א.  אישור הרופא המטפל המעיד לאחר בדיקת התלמיד כי מדובר בחבלה בשיניים עקב תאונה וכן פירוט הטיפול הנדרש לשן שנפגעה

       ב.  קבלות מקוריות עם פירוט הטיפולים והתשלומים

       ג.  מכתב המפרט את סיבת הפנייה לרופא פרטי והכולל את פרטי התאונה: תאריך התאונה, שם התלמיד, מס' הזהות שלו, תאריך הלידה ושם המוסד החינוכי

       ד.  פרטי ההורה המבקש, ובכלל זה מס' הזהות לצורך מתן ההחזר

       ה.  כתובת וטלפונים לבירורים ולמתן תשובה.

5.6  הכתובת להעברת פניות לקבלת ההחזר: "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, רח' ערבה, קרית שדה התעופה, בית ענבל, ת"ד 282, מ' 70100, טל' 03-9778000, פקס' 03-9778100.

5.7  להלן מחירון הטיפולים המאושרים על ידי משרד החינוך:

מחירון הטיפולים המאושרים על ידי משרד החינוך

 

6.   כיסוי חבות

6.1  נוסף על ביטוח תאונות אישיות ובלי קשר לנאמר לעיל קיים הסדר חבות (צד ג') בפני תביעות תלמידים בגין נזקי גוף, המכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד. הסדר זה תקף במקרה של תאונה שאירעה בפעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו.

6.2  במקרים שיש בהם לכאורה אחריות של משרד החינוך לגרימת תאונה, הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי חברת הביטוח "ענבל" (רח' הערבה 3, קרית שדה התעופה נתב"ג, לוד 70100) ולתבוע פיצוי.

6.3  כיסוי החבות אינו חל על תאונות דרכים או על תאונות כתוצאה ממעשה איבה ומלחמה, אשר לגביהן קיים הסדר אחר על פי חוק.

 

7.   דוח תאונה

7.1  כל תאונה שאירעה בשעות הפעילות הרגילה של בית הספר או הגן בתחומי המוסד או במהלך פעילות רשמית של בית הספר או של הגן אך מחוץ לשטחו (בסיור לימודי, בטיול, ביום ספורט וכד') ואשר התלמיד נדרש לטיפול רפואי בגינה חייבת בדיווח על ידי מוסד החינוך.

7.2  הדיווח יתבצע על גבי דוח תאונה וימולא על ידי מנהל בית הספר/הגננת. אפשר למלא דוח תאונה עד 7 ימים מיום האירוע.

7.3  מחלה כרונית או פתאומית המחייבת טיפול רפואי או פינוי באמבולנס אינה מוגדרת כתאונה ואינה חייבת בדיווח.

7.4  בית הספר אינו מחויב בדיווח על תאונות שאירעו לתלמיד בדרך אל בית הספר או מבית הספר הביתה.


 

בשאלות נוספות אפשר לפנות אל מר מאיר ממן, מנהל מחלקת ביטוח,
טל' 02-5602276, וכן אל הגב' גילה כהן-דרעי, ממונה על משאבים חומריים,
 טל' 02-5602899/2276, דוא"ל
[email protected].

 


 

הסדר חדש לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה

מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ט/7 פרק 3.13-ארגון ומנהל.

 

הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא.

 

משרד החינוך, אגף מנוף,המחלקה לביטוח התקשר עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.

 

ההתקשרות תחל בתאריך ה' באדר התשס"ט 1.3.09

 

1.      טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי"ס (תשנ"ט  1969), מגילאי טרום חובה ועד על יסודי (כולל יג'-יד') או עד הגיעם לגיל 18 – המאוחר מביניהם. כולל תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי.

הסדר זה יחול  כל עוד ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" הינו בתוקף.

 

2.      הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.

 

3.      הטיפולים יינתנו כהטבה בלבד וללא תמורה ויהיו מוגבלים לסוגי הטיפולים  שיפורטו בהמשך.

 

4.      להלן פירוט המקרים בהם יינתן טיפול על ידי מרפאות חברת "כלל בריאות" במסגרת ההסדר עם משרד החינוך:

 

א.   תלמיד שנפגע בשיניו בתאונה 24 שעות ביממה.

 

ב.    תלמיד אשר נפגע בעבר וטופל באמצעות חברת "שורש" או "ש.ל.ה".

 

ג.     תלמיד אשר נפגע בתקופת הביניים (המועד שבין הפסקת השירות על ידי מרפאות "שורש" לבין מועד תחילת ההסדר עם חברת "כלל בריאות") וקיבל החזר כספי באמצעות חברת "ענבל".

5.      במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.

 

  המוקד פועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה כולל שבתות וחגים

מס' הטלפון במוקד הינו: 1-800-44-33-44

 

שעות פעילות המרפאות:

בימים א'-ה' בין השעות:         08:00-20:00

בימי ו' וערבי חג בין השעות:    08:00-13:00

            על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס)

 

6.      המשך טיפול – כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול , עליו לפנות למוקד "כלל בריאות" אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד (רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי).

 

7.      אמצע טיפול – יודגש בזאת כי תלמיד הנמצא באמצע טיפול , יערך להפסקת הטיפול אצל הרופא המטפל במועד המוקדם ביותר האפשרי וימשיך את טיפוליו באמצעות מרפאות "כלל בריאות" (גם במקרה זה רצוי להצטייד בתיק הרפואי בסיום הטיפול ולהעבירו לרופא מרפאות "כלל בריאות").

            בכל מקרה יש לסיים את הטיפול לא יאוחר מה- 1.4.09.

 

 מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות לאחר ה-01/04/09.

 

 

להלן רשימת הטיפולים שבהסדר:

 

 

מס'

סוג הטיפול

מס'

סוג הטיפול

1

צילום רנטגן

22

החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה

2

צילום פנורמי

23

סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה

3

בדיקה

24

משיכת שן

4

עזרה ראשונה

25

הלבנת שן בודדת לאחר חבלה

5

שיחזור כותרת שבורה עם חומר מרוכב

26

שומר מקום לאחר אובדן שן ראשונית אחורית

6

הארכת כותרת

27

הדבקת כתר זמני

7

טפול שורש תעלה 1

28

מבנה ישיר

8

טיפול שורש 2 תעלות

29

מבנה יצוק

9

טיפול שורש 3 תעלות

30

כתר שקוף עם חומר מרוכב

10

חידוש טיפול שורש תעלה 1

31

כתר אקרילי מבושל

11

חידוש טיפול שורש 2 תעלות

32

כתר אקרילי מוכן

12

חידוש טיפול שורש 3 תעלות

33

כתר חרסינה

13

כריתת חוד השורש-כולל סתימה רטרוגרדית

34

תותבת חלקית להוצאה (פליפר)

14

עקירה רגילה

35

תיקון תותבת

15

עקירה כירורגית

36

תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת

16

כיפוי מוך ישיר

37

הזזת שיניים בודדות

17

כיפוי מוך לא ישיר

38

שתל שן

18

קיטוע מוך

39

טיפול שיניים בהרדמה כללית

19

קיטוע מוך חלקי

40

חוו"ד שניה ממומחה לילדים

20

חיוד- טיפול שורש במימת הסידן

41

ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה

21

קיבוע שיניים ניידות

41

אילחוש או גז צחוק במקרה הצורך

 

 

 


 


 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר