עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

מועצת -נוער

תקנון סליגסברג


 

תקנון בית הספר -תשע"ג

למורים ולתלמידים שלום רב,

א.נוכחות בבית הספר

נוכחות סדירה בלימודים ובכל פעילויות ביה"ס הכרחית לתפקודם התקין של התלמידים.

הנוכחות בכל השעורים במשך יום הלימודים הינה חובה.

בכל שיעור ירשום המורה ביומנו את נוכחות כל תלמידי הכתה.

*בתחילת כל יום תשלח למזכירות בית הספר שמות התלמידים הנעדרים.

היעדרויות:

תלמיד שחלה ולא הגיע לבית הספר עד ארבעה ימים - יציג אישור הורים עם חזרתו לבית הספר.

אם המחלה נמשכת חמישה ימים או יותר - על התלמידים להציג אישור רפואי.

את האישור ימסור התלמיד למחנך הכיתה.

בכתות י"ב האישור ישמר ברשות התלמידים.

את האישורים יש להציג מיד עם שוב התלמידים לבית הספר ולא יאוחר משבוע ימים מיום החזרה ללימודים. אם לא הוצג האישור בזמן - תחשב ההיעדרות להיעדרות בלתי מאושרת.

על כל היעדרות ממושכת מסיבות שונות, כגון: מחלה או אשפוז וכו' יש להודיע לרכז/ת השכבה במהלך תקופת ההיעדרות, כדי שתהיה התייחסות הולמת מצד צוות ביה"ס.

 

תלמיד המבקש להשתחרר מהלימודים במהלך היום מסיבות שונות הידועות לו מראש, יפנה לרכז/ת השכבה ויצרף אישור הורים. בהעדר רכז/ת שכבה, יפנה לרכז/ת שכבה אחר/ת או להנהלה, לקבלת אישור בכתב.

 

תלמיד יוכל להעדר לצורך פעילויות שאינן ביוזמת ביה"ס (כגון תנועות נוער, להקות מחול וכו'),

באישור רכז/ת השכבה ובצירוף אישורים מתאימים, אשר אחד מהם יהיה אישור ההורים.

 

חיסור ירשם על כל שעת לימוד שהתלמיד נעדר ממנה. על התלמיד לידע את המורה את סיבת

ההיעדרות מיד עם הגעתו לשיעור הבא.

 

חיסורים מאושרים הם חיסורים בשל פעילות בי"ס, מחלה או טיפול רפואי וכן אירוע משפחתי מדרגה ראשונה . בכל מקרה של היעדרות, באחריות התלמיד להשלים את חומר הלימודים שהפסיד. היעדרויות ע"ח ימי לימודים בעקבות נסיעות משפחתיות ו/או אחרות אינן מאושרות וזאת בכפוף להנחיות משרד החינוך.

 

חישוב ציון התלמיד עקב העדרויות:

היעדרות מיום הבחינה או ביום שלפני הבחינה מחייבת אישור רפואי כדי שתאושר הגשתו של התלמיד הנעדר לבחינה במועד ב'.

תלמיד שיעדר יום לפני הבחינה או ביום הבחינה ללא אישור רפואי – ציונו יקבע נכשל. 

 

בחינות בגרות

על פי הוראות משרד החינוך (חוזר מנכ"ל תשס"ב / 5 א) תלמיד אשר יעדר בשיעור של למעלה מ30%- מלימודי מקצוע בו מתקיימת בחינת בגרות בשנת הלימודים הנוכחית - לא יקבל ציון שנתי ולא יוכל לגשת לבחינת הבגרות.

 

מורה רשאי לדרוש השלמת חומר הלימודים מתלמיד שנעדר משיעוריו במסגרת 15% או 20%, ע"י עבודה בכתב או בחינה.

 

ההשתתפות בפעילויות החינוך החברתי היא חובה.            

   

שחרור מפעילות בשעורי חינוך גופני בשל בעיות בריאותיות מחייב אישור רפואי מתאים, אשר יאושר ע"י רכז/ת השכבה.

 

איחורים:

עם השמע הצלצול על התלמידים ועל המורים להיכנס לכיתה.

חשוב לגלות אחריות ולעשות כל מאמץ על-מנת להגיע לשיעור בזמן.

בשעורים הראשונים 1+2 ידווח למזכירות על חיסור התלמידים והמזכירה תתקשר להורים לדווח.

תלמידים שיאחרו יטופלו משמעתית ע"י מורי המקצוע ומחנך הכתה.

 

הצלצול בין השעורים הצמודים לא נועד להפסקה, אלא למעבר המורים מכתה לכתה. מורים המלמדים בשני השעורים, ימשיכו את השיעור. 

 

ב.משמעת

 

כאשר תלמיד מפריע למהלך השיעור והמורה מחליט להרחיקו, יציין המורה ביומן הוצאה מכתה

(הנובעת מהפרעה).

אם הוצא התלמיד מהכיתה בשל בעיית משמעת, יחליט המורה המלמד האם על התלמיד להמתין

מספר דקות ליד חדר הכתה להתרגעות ואח"כ להכניסו לכתה או להימצא בספרייה ובהפסקה הקרובה לתאם עמו שיחה.

על התלמיד המורחק מן השיעור לקבל את החלטת המורה ולצאת מן הכתה. אם הוא חולק על ההרחקה ונסיבותיה, יערך בירור בינו לבין המורה בתום השיעור, אך לא במהלכו.

תלמיד המסרב לצאת מהכיתה, יושעה מיום לימודים ע"י רכז/ת השכבה באשור הנהלת ביה"ס.

אם בברור שיעשה לאחר הוצאתו של תלמיד מהשיעור, יסתבר כי נעשתה טעות בשיקול הדעת של המורה, ידאג המורה להשלמת החומר שנלמד במהלך השיעור בו הורחק התלמיד מהכיתה .

 

תלמיד שהוצא שלוש פעמים ומעלה - יובא עניינו לדיון בפני מחנך/ת הכיתה ורכז/ת השכבה.

היה ולא נמצא רכז/ת השכבה יפנה התלמיד לרכז/ת אחר.

כל אירוע של הפרת משמעת יתועד בתיקו האישי של התלמיד.

 

 אין להוריד לתלמיד ציון בגלל הפרעה בשיעור.

 

-    אין להוציא תלמיד משעור בגלל אי הכנת שעורי בית. אם לא הכין התלמיד ש.ב. לעיתים תכופות   

   (מעל שלש פעמים), יופנה התלמיד לטפול מחנך/ת הכתה ורכז/ת השכבה וזאת רק לאחר ידוע ההורים ע"י המורה המקצועי. אופן השלמת שעורי הבית יהיה על פי שיקול דעתו של המורה.

 

-    בית הספר מתייחס בחומרה רבה לכל גילוי של אלימות (מילולית או פיזית). כל מקרה אלימות

   יגרור תגובה מיידית וחריפה מצד צוות בית- הספר, לרבות השעיה או הרחקה ורישום הערה בתיקו

   האישי.

 

-    גרימת נזק לציוד ולריהוט בית הספר היא עבירת משמעת חמורה. כל תלמיד שיפגע ברכוש בית הספר   

    ישלם את מחיר הנזק שביצע ויוענש בהתאם.

 

-   אסור להיכנס לחדרי הכתות עם כוסות ובהן שתייה או עם בקבוקי שתייה העשויים מזכוכית.

 

-   יש להימצא בכתה לאורך כל השיעור.

 

      -  אין לצאת לשירותים בזמן השיעור. תלמיד אשר יציג אישור רפואי המעיד על בעיה אורולוגית –

         יוכל לצאת בהתאם להוראות הרופא המטפל.

 

- עפ"י הוראות הביטחון של העירייה אין לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור

   רכז/ת השכבה.

 

 - עפ"י הוראות משרד החינוך העישון בכל תחומי ביה"ס אסור.

 

 תלמידים נדרשים שלא לעשן בכלל ובשטח ביה"ס בפרט!

 תלמידים שימצאו מעשנים, יושעו מיום לימודים. רכז/ת השכבה יודיע להורים על ההשעיה ועל סיבתה.

 

ג. מבחנים

 

1. מטרתם של המבחנים והבחנים היא למדוד הישגים ולהביא תלמידים לידי לימוד שוטף ומסכם.

 

2. שמירה על טוהר המבחנים היא ערך חשוב מאוד בבית ספרנו. העתקה היא אי אמון של התלמיד ביכולותיו, ומעילה באמון החברים בכיתה ובמורה. במקרה של העתקה – מבחנו יפסל, התלמיד יינזף, ניידע את הוריו  ותרשם הערת משמעת בתיקו האישי.

 

3. יקבעו עד שלושה מבחנים בשבוע בכיתה, ולא יותר ממבחן אחד ביום. מועדי המבחנים יקבעו מראש ע"י הרכז/ת בלבד ויפורסמו מבעוד מועד בכתות ובלוחות השכבה.

 

4. מטרת הבוחן לבדוק את בקיאות התלמיד בחומר השוטף. הבוחן יכלול חומר לימוד בהיקף של שניים עד שלושה שיעורים קודמים. אין לחרוג ממתכונת זו.

 

5. על קיום בחנים אין חובה להודיע מראש, אלא אם כן יחליט המורה הבוחן אחרת. במקרה כזה על המורה להתאים את מועד הבוחן ללוח המבחנים, כדי לא ליצור עומס על התלמידים וזאת בתאום עם רכז/ת השכבה.

 

6. בחנים ומבחנים יוחזרו לא יאוחר משבועיים מיום קיום הבחינה/הבוחן (פרט למקרים חריגים).

 

7. תלמיד אשר נעדר היעדרות מאושרת ביום הבחינה או ביום שלפניה(במקרה זה האישור יינתן ע"י רכזי השכבות) ייבחן בתיאום עם המורה הבוחן במועד אחר מעבר לשעות הלימודים, או בזמן השיעור במקצוע הבחינה בחדר הכיתה בלבד. בחט"ע -  עפ"י לוח מבחני מועד ב' שיפורסם. אין להגיע חולים לבית הספר לצורך היבחנות בלבד.

תלמיד המגיע לביה"ס ביום הבחינה נדרש להימצא בכתה לאורך כל שעות הלימודים. תלמיד שיבחן וייעדר באותו היום משיעורים אחרים – מבחנו לא ייבדק.

 

8. בקשות לדחיית מבחנים  יש לבקש לפחות 5 ימים מראש. התלמידים יפנו בבקשה אל המורה הבוחן, ורק המורה יוכל לפנות בבקשה אל רכז/ת השכבה.

 

ד.הופעה ותלבושת בבית הספר

 

בביה"ס הונהגה תלבושת אחידה בהחלטה משותפת של מועצת התלמידים, ועד ההורים וצוות המורים על כן:

 

על כן יש להופיע לבית הספר בתלבושת אחידה וללבוש אותה לאורך כל שעות הלימודים.

 

תלמידים שיופיעו ללא תלבושת ביה"ס - לא יורשו להיכנס לביה"ס ותירשם לחובתם הערה על הפרת משמעת. 

 

על כל התלמידים להופיע לשיעורי הספורט בתלבושת מלאה: נעלי ספורט, מכנסי ספורט וחולצת ספורט עליה סמל ביה"ס. בחודשי החורף יש להצטייד באימונית (טרנינג). הופעה ללא תלבושת תמנע מהתלמידים להתאמן, ולפיכך יחשב הדבר לחיסור בלתי מאושר מהשיעור.

לטקסים הנערכים בבית הספר יש להגיע בחולצה לבנה.  

 

 

ה. ניקיון ותורנות

יש להתחיל שעור רק כאשר הכיתה מקבלת מראה של חדר לימוד חינוכי.

התלמידים נדרשים לכבד את עצמם  ואת המורים ולהקפיד על מראה כיתה נקייה ומסודרת.

 

במהלך יום הלימודים התלמידים נדרשים להקפיד ולשמור על ניקיון הכתה ובתום היום להרים את הכסא.

 

ו. טלפונים ניידים

 

הנכם מתבקשים לעשות מאמץ ולהימנע מהבאת טלפון נייד לביה"ס.

אין להניח טלפונים ניידים על השולחן במהלך השעורים. המורה רשאי במקרה זה לקחת את הטלפון ולהעביר אותו להנהלת בית הספר.

*חל איסור מוחלט על כל סוגי השימוש בטלפון נייד בזמן השיעור. במידה ויעשה שימוש  – מכשיר הטלפון יילקח ע"י המורה, וימסר להנהלה. הטלפון יוחזר לתלמיד בתום יום הלימודים. במידת הצורך יערך הליך משמעתי בבית הספר

אם יילקח הטלפון מאותו תלמיד פעם נוספת - הטלפון לא יוחזר לתלמיד אלא להוריו בלבד.

 

ז.שער בית הספר

 

הישיבה לפני שער ביה"ס כמו גם התקהלות במקום - אסורות בהחלט מבחינה ביטחונית. התלמידים מתבקשים להישמע להוראות השומרים וצוות ביה"ס.

 

 

 

 

 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר