עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

מועצת -נוער

זכויות התלמיד


חוק זכויות התלמיד


 

1. חוק זכויות התלמיד (תיקון) התשס"ה-2004

חוק זכויות התלמיד משנת 2000 עודכן ושונה. להלן החוק המעודכן (החוק והתקנות בעברית ובערבית נמצאים באתר לזכויות התלמיד; ראה כתובת להלן):

 

1. מטרה (תיקון: התשס"ה)

חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, ובכל דין אחר, ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.

 

2. הגדרות (תיקון: התשס"ה) בחוק זה - "הוועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך; "מנהל המחוז" - מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך; "קהילת מוסד החינוך" - תלמידים, הצוות החינוכי והמינהלי והורי התלמידים; "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך; "השר" - שר החינוך.

 

3. הזכות לחינוך

כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

 

4. פרסום הוראות (תיקון: התשס"ה)

 

(א) הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הוועדה.

 

(ב) הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך בדבר זכויות וחובות תלמידים, ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך וכללי המשמעת, לרבות לעניין מניעת אלימות והטיפול בה, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הוועדה.

 

5. איסור הפליה

 

(א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

(1) רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;

(2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;

(3) קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;

(4) זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.

(ב) העובר על הוראות סעיף זה דינו מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

6. הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

(א) החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; לעניין סעיף זה יראו מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם אם הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו; השר, באישור הוועדה, יתקין תקנות לעניין זה.

 

(ב) החלטה לפי סעיף קטן (א) תהיה בכתב ומנומקת.

 

(ג) מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף ההחלטה.

 

(ד) לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר.

 

(ה) השר יקבע את סדרי הגשת הערר.

 

7. ועדת שימוע

 

(א) בכל מחוז תוקם ועדת שימוע, וזה הרכבה:

 

(1) מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש;

 

(2) נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון;

 

(3) נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון;

 

(4) ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.

 

(ב) ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בוועדה.

 

(ג) ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת.

 

(ד) נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה, ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.

 

8. עתירה

על ההחלטה בערר ניתן לעתור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

 

9. הזכות להיבחן בבחינות בגרות

כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד, אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הוועדה.

 

10.אמצעי משמעת

כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

 

11. סייג לענישה
מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 

12. מימוש זכויות
מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר.

 

13. מועצת תלמידים

(א) מוסד חינוך יעודד הקמת מועצת תלמידים ולא יעשה כל פעולה למנוע את הקמתה; מסגרת פעילותה תיקבע בהוראות המנהל הכללי, בהתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על גן ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

 

14. חובת סודיות
מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

 

15. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוק חוק זה והוא יתקין, בתוך 6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לביצועו, באישור הוועדה.

 

16. סייג לתחולה

(א) הוראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמי.

(ב) על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו הוראות חוק זה למעט סעיפים 6, 7 ו-13, ואולם רשאי השר, באישור הוועדה ובהתחשב באופי המוסד, להחיל עליו בצו את הוראות הסעיפים האמורים, כולן או מקצתן.

 

17. שמירת דינים (תיקון: התשס"א)
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

 

18. (שולב בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000).

 

19. (שולב בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949).

 

20. (שולב בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969).

 

21. הוראה מיוחדת (תיקון: התשס"א)

הוראות חוק זה יובאו לראשונה לידיעת התלמידים והוריהם כאמור בסעיף 4 בתוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, אף אם לא קבע השר תקנות לפי סעיף 4; לא קבע השר כאמור, יובאו הוראות חוק זה לידיעת התלמידים והוריהם על ידי מנהלי מוסדות החינוך.

 


 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר