עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
זמני הסעות
סדר יום כללי
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לכיתה ז
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
אתרי מקצועות הלימוד
הערכה חלופית
אומנויות
חינוך גופני
ספרות
היסטוריה
לשון
אזרחות
מתמטיקה
מדעים
גיאוגרפיה
תנ"ך
חינוך חברתי
אנגלית
מחשבת ישראל
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר
יומן מבחנים ואירועים
לוח אירועים חודשי
תהליך הכוון לחטע
כל המידע לקראת חט"ע
כלי הערכה לציונים
כלי הערכה לציונים
מסגרות
תכנית מל"א
תכנית מב"ר
הכיתות המקדמות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
הספריה - מידע כללי
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
נציגות הורית
חברי הנציגות
סיכומי ישיבות
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירוםכל הדפים

ארגון בית הספר

כלי הערכה לציונים


חישוב ציון הנוכחות בהתאם לשיטת המנות

עדכון הנוהל (בהתבסס על חוזר מנכ"ל )

הרציונאל: בית ספר מגידו הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. היעדרות משיעורים פוגעת במוגנות התלמיד, ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה הדרושים לתפקוד סביר של התלמיד וחבריו לכיתה.

על מנת לשמור על רצף למידה תקין, ולצמצם ככל האפשר את ההיעדרויות משיעורים  התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.

ישנן היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א.      היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך)

ב.      היעדרות בשל אירוע שמציין שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

ג.       היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא .

ד.      היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי הנהלת בית ספר.

ה.     היעדרות בשל פעילות לימודית  (סיורי מגמה, ימי מחול וכו')

ו.        היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים.

ז.       היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ח.     היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

ט.     היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

 באחריות התלמידים להביא אישור על היעדרות מוצדקת למחנכים עד שבוע לאחר ההיעדרות,  לצורך אישור ההיעדרות בסמארטסקול.

בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהלת בית הספר תעמוד בראשה.

לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מסך השיעורים בכל מחצית (במכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה ).

להלן טבלה מרכזת לחישוב הפחתה בציון בשל היעדרות ללא אישור:

השפעת אחוז ההיעדרות משיעורים ללא אישור על הציון של המחצית

מספר הנקודות שיורדות מהציון

עד 15% היעדרויות (כולל)

0

מ-16% עד 20% היעדרויות (כולל)

הפחתת 5 נקודות

מ-21% עד 25% היעדרויות (כולל)

הפחתת 7 נקודות

מ-26% עד 30% היעדרויות (כולל)

הפחתת 9 נקודות

מ-30% ומעלה

אין ציון סופי – אי עמידה בדרישות

 

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

חיפוש באתר
למידה משמעותית במגידו

ארמגדון


חדשות במגידו
(10/08/17)
ספרי לימוד לשנת תשע"ח
לחצ\י לקישור בנושא


(13/08/17)
סדר יום חדש לשנת הלימודים תשעח
לחצ\י לקישור בנושא


ארכיון חדשות


הסרטונים
כל הסרטים

סקר החודש
מה את/ה הולך/ת לעשות בחופש הגדול
לעבוד
להשתזף בבריכה / בים
להשלים תוכניות בטלויזיה
ללמוד
לטייל בעולם
להתבטל
כל הסקרים

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר