עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

אודות

למידה והערכה


למידה והערכה

 

בפתיחת כל מחצית יידע המורה את תלמידיו מה הן דרישותיו במקצוע אותו הוא מלמד ומהם המרכיבים לפיהם הוא מעריך את הישגי התלמיד במחצית.

 

המרכיבים האפשריים להערכת הישגי התלמיד הם:

I.          שיעורי בית

II.          מבדק

III.         בוחן                                          

VI.        מבחן     

V.         עבודה   

IV.        השתתפות בכיתה ויחס למקצוע                                                                                                                                             

I. שיעורי הבית                                            

 

1.              הכנת שיעורי בית ואיכות הכנתם הינם חלק בלתי נפרד מהלמידה של המקצוע, ונכללים על כן בהערכת הישגי התלמיד ומהווים עד 10% מציון המחצית. בנוסף, תלמיד שלא יכין שיעורי בית בעקביות יורד ציונו בשקידה. ובנוסף יצויין בתעודת המחצית מספר הפעמים שהתלמיד לא הכין את שיעורי הבית.

2.              מטרות שיעורי הבית הן:

א.       תרגול וחזרה על החומר הנלמד.

ב.       הכנה ואיסוף חומר לימוד וחומר רקע לשיעור הבא.

ג.        למידה עצמית של יחידת לימוד.

3.              הכנת שיעורי בית תיבדק ע"י המורה, בהתאם לשיקול דעתו ( ע"י מבחן לוח, ע"י הגשת שיעורי בית, ע"י בדיקת מחברות, ע"י מבדק וכו').

 

II. מבדק

1.       מבדק הוא אירוע הערכה הבודק את שיעורי בית לאותו שיעור.

2.       משך המבדק כ- 15 דקות.

3.       המבדק יכול להתקיים גם ביום שבו נערך מבחן.

 

III. בוחן

       1.         בוחן יכלול חומר שנלמד במהלך שלושת השיעורים האחרונים.

       2.         על המורה להגדיר ולהבהיר לתלמידיו מהו החומר לבוחן.

       3.         על המורה להודיע מראש על מועד הבוחן (לפחות יום אחד לפני המועד).

       4.         המורה לא יקיים בוחן לפני החזרת בוחן או מבחן הקודם.

       5.         איו חובה לקיים בוחן במועד מיוחד לתלמיד שלא נכח במועד הראשון. כל צוות מקצועי יחליט כיצד להתייחס לציון החסר.

 

IV. מבחן

       1.         המבחן הוא אחד המרכיבים להערכת מידת הלמידה של התלמיד והפנמת חומר הלימוד. מבחן יתקיים בכתב ( או בע"פ) לסיכום פרק לימוד או מספר פרקי לימוד.

       2.         התלמיד יקבל את לוח המבחנים בשני המועדים (במחצית א' ו- ב'). לוח המבחנים מחייב את המורה ואת התלמיד.

       3.         יפורסם לוח מבנים של מועדי ב'.

       4.         על המורה להגדיר ולהבהיר לתלמידיו את החומר למבחן, תוכנו ומבנהו.

       5.         לא יערכו יותר משלושה מבחנים  בשבוע ולא יבחן התלמיד בשני מבחנים באותו יום.

       6.         תלמיד חולה לא יגיע להבחן.

       7.         תלמיד, שלמרות האמור לעיל, הגיע רק למבחן לא יורשה להבחן.

       8.         ביום בחינה, על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים בכל שעות היום. אם לאחר המבחן יתברר שהתלמיד הגיע רק להבחן, מבחנו יפסל ולא יורשה להבחן שנית.

       9.            ביה"ס יעקוב אחרי העדריות התלמידים ממבחנים ויאשר מועד ב' לתלמידים שנעדרו,על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי.

     10.        תלמיד שנעדר ביום המבחן, והיעדרותו מוצדקת, יבחן במועד ב' בסוף יום הלימודים ( לא על חשבון שיעור אחר), גם אם באותו יום נערך מבחן אחר.

     11.        תלמיד שלא נכח באף אחד מהמועדים ציונו יהיה 0 במבחן.

     12.        תלמיד שנעדר בגלל נסיעה לחופשה על אף האיסור ( ראה סעיף 10 בפרק "נוכחות התלמידים בביה"ס")  ובזמן היעדרותו נערכו מבחנים, לא זכאי להבחן.

     13.        התלמיד זכאי לקבל את המבחן תוך 3 שבועות מיום כתיבתו עם הערות ותיקונים.

 

V. עבודה

       1.         העבודה היא מטלה לימודית להרחבת פרק לימוד או לסיכומו.

       2.         המורה יודיע על מבנה העבודה היקפה ומועד הגשתה.

       3.         המורה יודיע לתלמיד מהם המרכיבים להערכת העבודה ומשקלה בציון הסופי.

       4.         חובת התלמיד להגיש את העבודה בזמן. עיכוב בהגשת העבודה , ללא אישור המורה, יגרור   הורדה בציון העבודה.

       5.         העבודה תוחזר לתלמיד, כשהיא בדוקה לא יאחר מחודש  מיום הגשתה.

       6.         תלמיד אשר לא יגיש  את העבודה ציונו יהיה אפס.

 

VI. יחס למקצוע והשתתפות בכיתה 

       1.         התלמיד יבוא לכיתה בזמן, מצויד כנדרש בכל חומרי הלימודים.

       2.         במהלך השיעור יהיה התלמיד קשוב לנעשה בכיתה ויעסוק רק במקצוע  הנלמד.

       3.         ההשתתפות הפעילה של התלמיד בשלבי הלמידה בכיתה תאפשר לו להביע את דעתו וכן תאפשר לו להעלות שאלות הבהרה אשר יעמיקו את הבנתו בחומר הנלמד. כמו כן השתתפותו של התלמיד בשיעור תאפשר למורה להתרשם מידיעותיו והתענינותו  בחומר הנלמד.

       4.         יחס למקצוע נכלל בהערכת התלמיד ומהווה 5% - 20% מציון המחצית מקצוע.

 

VII. נוהל עירעור על ציון במבחן/בוחן/עבודה/ ציון בתעודה.

 

  1. תלמיד הרוצה לערער על ציון שקבל, יגיש את ערעורו על גבי טופס מיוחד בצירוף מבחן/בוחן/עבודה/תעודה (אם העירעור הוא על ציון בתעודה) ובו ינמק את הסיבות לערעורו (ראה את הטופס ביומן התלמיד). את הטופס יש להגיש למורה המקצועי. המורה יחזיר את תשובתו לתלמיד על גבי אותו טופס, תוך שלושה ימים מקבלת טופס הערעור.
  2. במידה ותוצאות הערעור אינם לשביעות רצונו, רשאי התלמיד להגיש את הערעור לרכז המקצוע, באותו הליך בצירוף הטופס עם תשובת המורה. התשובה של רכז המקצוע היא סופית.
  3. הציון שקבל התלמיד בערעור (גבוה או נמוך) יחשב כציון הסופי.

 

VIII. לתלמידי כיתות ט' העולים לחטיבה עליונה

1.       השיבוץ של התלמיד בחט"ע יעשה על פי הישגיו בלימודים בכיתה ט, במהלך כל שנת הלימודים.

2.       תלמיד שציונו בהליכות יהיה נמוך, תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בחט"ע של קריית חינוך "קציר"

 

 

 

 

החינוך ראשית נביטת הטוב בנפש הילדים.

                              (אפלטון)

 

 

 


 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר