עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

אודות

הפרות כללי התנהגות


הפרות כללי התנהגות והתגובות המשמעתיות.

 

 

עבירת משמעת תחשב כאי ציות לכללים ונהלים של ביה"ס ותגרור תגובה משמעתית בהתאם. כשנמצא תלמיד שלא נהג כנדרש ינקטו נגדו הצעדים הבאים:

 

מס'

חריגה מכללי משמעת

התגובה המשמעתית

1

אי שמירה על כללי התנהגות בכיתה

א.      תלמיד שהפריע בשיעור ירשם ע"י המורה ביומנו של המורה.

ב.      אם תחזור ההתנהגות על עצמה, יקרא המורה לתלמיד לשיחה והשיחה תתועד בכתב.

ג.       המשיך התלמיד להפריע, יישלח מכתב להוריו ע"י המורה המקצועי, עם העתק למחנך הכיתה. כאשר הצטברו בידי המחנך שני מכתבים מסוג זהו, יועבר הטיפול בתלמיד לידי רכז/ת השכבה ובהמשך ליד רכז/ת המשמעת.

ד.      תלמיד שיסרב לציית להוראת המורה לצאת   

       ולהירשם, תירשם לו הרשמה כפולה בהתנהגות   

       וידווח להורים.

ה.      הציון בהתנהגות יורד בהתאם.

 

2

היעדרות משיעור או מפעילות חברתית ללא הצדקה

א.      מחנך הכיתה יברר עם התלמיד את סיבת ההיעדרות.

ב.      ישלח מכתב לידיעת הורי התלמיד.

ג.       המשיך התלמיד להיעדר ללא הצדקה יורד הציון בהליכותיו.

ד.      היעדרות לא מוצדקת מפעילות חברתית, תגרור הורדת ציון בחינוך.

 

3

איחורים לשיעורים

א.      תלמיד שאחר לשיעור ירשם ע"י המורה ביומנו של המורה.

ב.      אחר התלמיד שלוש פעמים, יוזמן לשיחה עם המחנכת וישלח מכתב לידיעת ההורים.

ג.       המשיך ואחר, יוזמנו הורי התלמיד לשיחה בביה"ס.

ד.      במידה שהתלמיד לא יפסיק לאחר, הנהלת ביה"ס תדון באיחוריו ותשקול את האמצעים שינקטו (ביניהם הגעה מוקדמת לביה"ס, השארות בביה"ס בתום הלימודים, תרומה לחברת התלמידים וכו').  להורים ידווח ע"י ביה"ס  על האמצעים שיינקטו.

ה.      תלמיד אשר לא יבצע  את אשר המוטל עליו, יורד הציון בהתנהגות בהתאם ויוזמנו הוריו לשיחה בביה"ס.

 

 

 

4

שימוש בטלפון סלולארי שלא על פי הכללים.

א.      יטופל מידית ע"י מחנך/ת הכיתה וידווח להנהלה ולהורים.

5

הופעה לביה"ס ללא תלבושת ביה"ס

א.     תלמיד שיופיע ללא תלבושת אחידה ירשם ביומנו של המורה.

ב.     תלמיד שבמהלך יום הלימודים ימצא ללא תלבושת ירשם וישלח ללבוש  תלבושת ביה"ס.

ג.      לאחר שלושה רישומים, על אי הופעה בתלבושת, יישלח מכתב להורים ע"י מחנך הכיתה. האירוע ירשם ברשומות ביה"ס. ציונו בסדר יורד בציון אחד וחוזר חלילה.

6

הופעה עם פירסינג לביה"ס

א.     התלמיד יסיר את העגיל, לאחר הערת המורה.

ב.     אם יחזור התלמיד עם פירסינג, לא יורשה להיכנס לכיתה. בזמן השיעורים יקבל משימות מיוחדות מבעלי תפקידים בביה"ס. בסוף היום יקבל מכתב להורים.

ג.      האירוע ירשם ברשומות ביה"ס.

ד.     תלמיד שיסרב להסיר את הפירסינג, יושעה מהלימודים ויוזמנו הוריו לשיחה בביה"ס.

7

 

צביעת/ חמצון שיער  ו/או שימוש בתוספות שיער צבעוניות

א.     התלמיד יחויב לצבוע את שיערו לצבעו הטבעי למחרת היום ו/או יחויב להסיר את תוספת השיער הצבעונית.

ב.     אם למחרת היום יחזור התלמיד בשיער צבוע/מחומצן ו/או עם תוספת שיער צבעונית, לא יורשה להיכנס לכיתה. בזמן השיעורים יקבל משימות מיוחדות מבעלי תפקידים בביה"ס. בסוף היום יקבל מכתב להורים.

ג.      האירוע ירשם ברשומות ביה"ס.

ד.     תלמיד שיסרב לצבוע את שיערו לצבעו המקורי או יסרב להסיר את תוספת השיער הצבעונית יושעה ויוזמנו הוריו לשיחה בביה"ס.

8

העתקה במבחן (או עבודה), או חשד להעתקה

א.      הציון במבחן/בוחן/עבודה יהיה נכשל (11) וישוקלל עם שאר הציונים במקצוע.

ב.      בנוסף הציון בהליכות יורד בשני ציונים.

ג.       האירוע יובא לידיעת ההורים.

ד.      האירוע ירשם ברשומות ביה"ס.

ה.    אם נתפס התלמיד שוב בהעתקה    

       במבחן/בוחן/עבודה ציונו בהתנהגות יהיה  שלילי.  

9

הונאה או זיוף בפניה בכתב או בע"פ לרשויות ביה"ס כגון אישורים כוזבים, זיוף חתימה וכו'

א.      התלמיד יובא לבירור לפני רכז/ת משמעת וינקטו כנגדו אמצעים משמעתיים.

ב.      הציון בהתנהגות יורד בשני ציונים.

ג.       האירוע יובא לידיעת ההורים.

ד.      האירוע ירשם ברשומות ביה"ס.

ה.    במקרים חריגים יובא האירוע לדיון בפני הנהלת ביה"ס.

10

אי החזרת ספר לספריה (או אובדנו)

א.     תישלל זכותו של התלמיד להשאלת ספרים ויידרש לפיצוי כספי.

 

11

אלימות מילולית או פיזית כלפי תלמיד, מורה, עובד.

א.      האירוע יובא לידיעת ההורים.

ב.      תתקיים שיחה עם התלמיד ורכז/ת משמעת להבהרת חומרת האירוע.

ג.       הנהלת ביה"ס  תשקול את השעית התלמיד מביה"ס.

ד.      האירוע ירשם ברשומות ביה"ס

ה.      תלמיד שהפעיל אלימות בביה"ס יבצע עבודות לטובת קהילת התלמידים בפיקוח אדם בוגר.

ו.        כל אדם שקלל אדם אחר יתנצל.דרך ההתנצלות תקבע בשיכה עם מחנך/ת הכיתה.

ז.        אירוע האלימות ידווח, בהתאם לחומרתו, למנהלת קריית החינוך ו/או למנהלת החטיבה ו/או למנהל אגף החינוך בעיריה ו/או למפקחת על ביה"ס ו/אולמשטרה.

12

גרימת נזק לציוד ביה"ס

א.      ביה"ס יודיע להורי התלמיד על גרימת נזק לרכוש ביה"ס.

ב.      הורי התלמיד ישלמו על הנזק שנגרם.

13

עישון סיגריות ושתית אלכוהול בין כותלי ביה"ס ובפעילויות בית ספריות

א.      התלמיד יובא לשיחה לפני הנהלת ביה"ס.

ב.      האירוע יובא לידיעת ההורים.

ג.     התלמיד יושעה מהלימודים.

14

התנהגות הגובלת בפלילים (לדוגמא: גניבה, שימוש או סחר בסמים )

א.      התלמיד יובא לשיחה בפני הנהלת ביה"ס בנוכחות ההורים.

ב.      הנהלת ביה"ס תפעל עפ"י המתחייב בחוזר מנכ"ל כולל פניה למשטרה.

 

 

 

אינך יכול ללמד אף אחד איזה דבר שהוא; אתה רק יכול לעזור לו למצוא אותו בפנים עצמו.

                                        (גלילאו גלילי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר