לחץ כאן כדי להתחבר למערכת
עמוד הבית
על בית הספר
צרו קשר
טפסים ומידע
ביטוחים שונים
טופס הצהרת בריאות
מגמות על אזוריות
עיצוב אומנויות בהתמחות בגרפיקה ואנימציה
רישום לתיכון
גלריות
לזכרם


מנהל קריית החינוך השש שנתית
דבר המנהל
הנהלת קריית החינוך השש שנתית
חטיבה עליונה
צוות ניהול חטיבה עליונה
ישראל עולה כיתה - תכנית לימודים חדשה של משרד החינוך
תקנון מעודכן לשנת הלימודים תשע"ה
רשימות ספרים
חומר תרגול במתמטיקה לתלמידים העולים לכיתה יוד - רמה 3
חומר תרגול במתמטיקה לתלמידים העולים לכיתה יוד -רמה 4
תרגול במתמטיקה לתלמידים העולים לכיתה יוד- רמה 5
חטיבת הביניים "זלמן-ארן"
דבר מנהלת חטיבת הביניים
מהחטיבה לתיכון
הצוות החינוכי
מקצועות לימוד
חטיבת הביניים
חטיבה עליונה
חינוך חברתי וערכי
חטיבת הביניים
חטיבת עליונה
הצטיינות וציון לשבח
רשימת הישגים תשע"ד
רשימת הישגים תשע"ה
לקויות למידה
חוזר אגף לקויות למידה תשעד
דף מידע למאבחנים- נספח 6 חוזר לקויות למידה תשעד
איגרת להורים -מתוך חוזר לקויות למידה תשעד
התאמות היבחנות באנגלית - הנחיות חדשות של משרד החינוך
תקנון ביה"ס
משלחות לפולין
משלחת פולין 2014
חדר האחות
בריאות התלמידים
ספריה
ארגון הספרייה
משאבי מידע
מצעד הספרים
מידע לקורא
דף הפייסבוק שלנו
בגרויות
הנחיות אגף הבחינות של מדרש החינוך והנחיות בית הספר


חיפוש באתר

כל הדפים

תקנון ביה"ס


 


 

תכלית התקנון היא להבטיח את קיומה של אווירה חינוכית המכבדת באופן שווה כל אדם בבית הספר. אנו מאמינים שזכותם של כל באי ביה"ס ליהנות משהייה במקום מכיל, בטוח ותומך.

זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה לימודית נאותה ומוגנת; ליהנות מיחס של כבוד והגינות מצד הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, הצוות המינהלי ותלמידים; לקבל מידע על תפקודו ועל הישגיו בבית הספר; להיות מיודע בכל נהלי בית הספר באופן ברור; לקבל מענה לצרכיו, ובלבד שהתלמיד ינהג בדרך ארץ ובנימוס.

חובת התלמיד להתנהג בנימוס וביחס של כבוד למוריו, לחבריו ואל עובדי בית הספר. התלמיד נדרש לכבד את סמכות המורים ולהישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותו באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום.


התקנון מחייב את התלמידים, המורים וחברי ההנהלה ואי ידיעת הכתוב בו אינה פוטרת מאחריות.

ההנחיות המופיעות בתקנון יהיו כפופות לנהלי משרד החינוך וברוחו.

בברכה, 


אורן קמינצקי                                 ד"ר דויד נמרוד

מנהל חט"ב זלמן ארן          מנהל קריית החינוך ה שש שנתית

  

 

 

 

  

פרק 1:ביקור סדיר והופעה הולמת

א. ביקור סדיר בבית הספר

1. חובה על כל תלמיד להשתתף בשיעורים, בטיולים בסיורים, בימי עיון, בהרצאות וכדומה. הבקרה על היעדרויות תלמידים תתנהל באמצעות מערכת הסמארט סקול, כאשר לכל תלמיד והוריו יכולת לצפות בנתונים אלה באופן תדיר ושוטף.

בחטיבה העליונה מופעלת "שיטת המנות" של משרד החינוך (ראה נספח) המחייב את הצוות החינוכי להוריד ציון במקצוע בגין היעדרויות.

2. מסגרת השיעורים תקפה למשך כל השנה, פרט להודעות על שינויים שתפורסמנה לפי אילוצים המחייבים שינוי.

3. שינויים יומיים במערכת השעות יפורסמו בלוח המודעות האלקטרוני בבניין הראשי ובלוח המודעות. כמו כן, הודעות על שינוי מערכת יועברו באמצאות הסמארט סקול ובאחריות התלמיד לבדוק עדכונים בכל יום.

4. על פי הנחיות גורמי הביטחון יהיו שערי בית הספר סגורים בשעות הלימודים. אין לעזוב ללא רשות את מתחם בית הספר במשך כל יום הלימודים כולל בהפסקות. הוראה זו תקפה גם לגבי שיעורים חופשיים בחטיבה העליונה.

5. תלמיד המבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים יפנה לרכז/ת השכבה, ובהיעדרו יפנה לסגנית המנהל. שחרור מוקדם, לפני תום השעה הרביעית- דהיינו 11:30 מחייב יציאה בליווי אחד ההורים. על המלווה להגיע למזכירות ביה"ס על מנת לקבל את האישור לשחרור.

6. באחריות התלמיד המבקש להשתחרר מבית הספר למען פעילות בתנועת נוער להצטייד באישור מתאים מהוריו ומתנועת הנוער. בכל מקרה, יציאה לפני השעה 11:30 לא תותר ללא מבוגר מטעם ההורים. אישורים אלה יועברו לאישור סופי של רכז השכבה.

7. תלמיד לא ייעדר מבית הספר במהלך שנת הלימודים לצרכי חופשה ו/או נסיעה משפחתית בארץ או בחו"ל, וזאת ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל ותקנון ביה"ס. במידה שהתלמיד ואו הוריו יבחרו לפעול בניגוד להוראה זו, האחריות על השלמת החומר והמטלות הלימודיות בתקופת היעדרותו חלה עליו. תלמיד הנעדר מלימודים בשל נסיעה לא מאושרת, אינו זכאי למועד ב' ואו לתמיכה לימודית וציוני ההערכה בתקופה זו ייזקפו לחובתו, דהיינו ציון בבחינה ממנה נעדר בשל שהות בחופשה בזמן לימודים הינו אפס.

ב. הופעה הולמת- תלבושת אחידה

1. א. על התלמיד להופיע בתלבושת אחידה לבית הספר ולהישאר לבוש בתלבושת אחידה,

במשך כל שעות הלימודים, כולל בהפסקות.
תלמיד המגיע ללא תלבושת אחידה, כפי שהיא מוגדרת בתקנון, יירשם ע"י המורה
המקצועי, ואם יתאפשרתושאל לו חולצת בית הספר, לאותו יום.
בחט"ע בלבד: תלמיד ללא תלבושת אחידה יישלח לביתו, לאחר תיאום עם הוריו. ב. אין לשהות בשטח בית הספר בגופיות, "חולצות בטן", או בחולצות בית ספר גזורות בדרך

כלשהי (ללא שרוול, ללא צווארון).

ג. בנות: אסורה הופעה בחצאית מיני או במכנסונים. בחט"ב מכנסיים בגובה ברך ומטה

ד. אסורה הופעה לבית הספר במכנסי גלישה.

ה. אין להגיע לבית הספר בכפכפים מכל סוג שהוא (כגון: קרוקס, כפכפי אצבע, כפכפי - ים).

2. תלבושת בית הספר בקיץ: חולצת טריקו בעלת שרוולים בצבע אחיד (בכל צבע), שסמל בית
הספר מוטבע בצידה השמאלי.

3. תלבושת בית הספר בחורף: חולצת מיזע (סווצ'ר) בצבע אחיד ובתוספת סמל ביה"ס המודפס

בצידה השמאלי. בחט"ע בלבד: ניתן להגיע עם חולצות מועצת תלמידים ומסעות שעליהן

מוטבע סמל בית הספר .
4. אין להגיע עם פירסינג לבית הספר. תלמיד, אשר יענוד פירסינג, יידרש להורידו ותירשם לו

הערה בתיק האישי ובסמארט סקול.
5. תלמיד המגיע בתספורת חריגה ו/או בצבעי שיער חריגים יירשם בתיק האישי ובסמארט סקול

ויידרש לא להופיע כשהיא גלויה ביום שלמחרת ,וכן בחט"ע בלבד- לא יורשה להיכנס לכיתה

ותירשם לו הערה בתיק אישי.

6. תלבושת ספורט - הינה חובה בכל שיעורי הספורט ואינה יכולה לשמש כתחליף לתלבושת בית

הספר בשיעורים אחרים. תלבושת ספורט כוללת: נעלי ספורט, מכנס ספורט- טרנינג או טייטס,

קצר או ארוך(ללא רוכסן). חולצת ספורט עם סמל אדום של בית הספר.

7. תלבושת בטקסי זיכרון - חובה להגיע בלבוש הולם ובחולצות לבנות.

 

פרק 2: התנהגות תלמידים

 

הערכת התנהגות תלמידים:

בתעודת התלמיד תופיע הערכה כללית של התנהגות התלמיד, שתיקבע על ידי הצוות החינוכי.

דרגות ההתנהגות בתעודה הן: א: טובה מאוד ב: בינונית, ג:טעונה שיפור, ד: לקויה.

כללים להתנהגות תלמיד במהלך שיעור/פעילות:

1. בתחילת כל שיעור התלמיד יעמוד ליד כיסאו כדי לקבל את המורה.
במהלך השיעור התלמידים מתבקשים לעמוד גם בעת כניסת מנהל לכיתה, סגנית מנהל ורכז/ת השכבה.

2. א. מותרת שתיית מים בלבד במהלך השיעורים בכיתה (יש להצטייד בבקבוק אישי).

ב. אין לאכול בזמן שיעור.

3. יציאה לשירותים תותר באישור המורה המלמד ורק במקרה חריג או באישור רפואי רלבנטי, המציין זאת במפורש.

4. תורני הכיתה יקפידו על שמירת ניקיון חדר הכיתה. שיעור לא יתחיל בכיתה לא נקייה ותורני הכיתה יוזמנו לבירור.

5. תלמידים נדרשים לכבד את המורה המלמד ולמלא אחר הוראותיו. הפרת סמכות מורה מהווה הפרעה משמעתית, והיא תטופל מיד על ידי מורים /מחנכים/ רכזי שכבות/ סגני מנהל וכן הלאה, בהתאם לחומרת המעשה. הטיפול יכלול שיחה אישית עם התלמיד, יידוע הורים, צעדי משמעת ובמקרים מסוימים-השעיית התלמיד , והורדת ציון התנהגות. בית הספר יביא לידיעת הורי תלמיד, אם בנם/ בתם הפר/ ה סעיף זה, גם אם חומרת מעשיו אינה מחייבת השעיה ).כמו כן הורי התלמיד שיושעה יוזמנו ע"פ הצורך לשיחה עם גורם מביה"ס לאחר החזרה מההשעיה.

6. בחטיבת הביניים – התלמיד ייצא להירשם במזכירות על "ההפרעה בשיעור" ויחזור מיד להמשך השיעור בכיתתו. במקרים חריגים בלבד בהם התלמיד אינו מאפשר המשך הלמידה בכיתה, הוא יישלח לרכז שכבה/ סגנית המנהל.

בחטיבה העליונה - תלמיד שלדברי המורה הפריע למהלך התקין של השיעור, ובשל כך

נתבקש לצאת זמנית מהשיעור, ייצא מיד - בשקט ללא ויכוחים – וימתין ליד דלת כיתתו עד

אשר המורה יזמינו לחזור לשיעור.

7. במהלך השיעורים אין לשהות בפרוזדורים, ואין להפריע למהלך השיעור של כיתות אחרות.

פתיחת דלתות של כיתות אף היא משבשת את הלמידה, ומהווה הפרת משמעת, שתטופל על ידי רכזי השכבה.

8. מספר רישומי ההפרעות של התלמיד בשיעור יילקח בחשבון בעת קביעת ציונו בהתנהגות.

9. בסוף כל יום על התלמיד להפוך את הכיסא על השולחן.

10. במקרה בו חל שיבוש והמורה לא מגיע לכיתה, אין לעזוב את חדר הכיתה ללא רשות.(למעט

התורן שמתפקידו לערוך ברור (ראה פירוט בתפקיד התורנים עמ' 9)

11. תלמידי הכיתה אחראים לרכוש הנמצא בכיתתם ומחויבים לשמור ולגלות אחריות כלפי רכוש

ביה"ס בכלל. תלמיד שייתפס גורם נזק לרכוש ביה"ס , יוענש בחומרה ויחויב לשאת בכיסוי

הנזק שגרם במלואו.

איחורים לשיעור

1. בהישמע הצלצול להתחלת השיעור ייכנסו התלמידים לכיתה. המורה בכיתה ירשום ביומנו את התלמיד הנכנס באיחור.

2. אין לחכות למורה המלמד מחוץ לכיתה.

3. תלמיד המרבה לאחר לשיעורים יטופל משמעתית ע"פ שיקול הצוות החינוכי.

4. בחט"ע, בה מופעלת "שיטת המנות", כל ארבעה איחורים ייחשבו כחיסור אחד.

שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות,אייפוד וכו') כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

1. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

2. תלמיד שיפר הנחיות אלו, יתבקש למסור את המכשיר לידי המורה, אשר אחראי להעבירו לרכז השכבה. המכשיר יוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים והוריו יעודכנו בפרטי האירוע. הישנות מקרים אלה תגרור החרמת המכשיר והשבתו להורי התלמיד לאחר שיחה שלהם עם רכז שכבה/סגנית מנהל. בית הספר לא יישא באחריות על אובדן/גניבה של מכשיר נייד.

אלימות

בית הספר מיישם את מדיניות משרד החינוך של "אפס סובלנות לאלימות". במקרה של אלימות, יענשו התלמידים המעורבים. חומרת העונש תבחן ותקבע בהתאם לחומרת המעשה ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל תש"ע (א/1).

המעורבים באירועי אלימות פיזית ואלימות מילולית קשה יושעו מיידית, לפרק זמן התואם את חומרת המעשה. לאחר ההשעיה יוזמנו התלמיד והוריו, לשיחה עם רכז/ת שכבה/ סגנית מנהל/ מנהל .

יודגש, שבטיפול באירועי אלימות ישנה הבחנה בין אירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח לבין אלה המחייבים את ביה"ס , ע"פ חוק, לדווח לגורם חיצוני (משטרה, רווחה וכיו"ב).

איסור עישון

חל איסור מוחלט לעשן הן בתחום בית הספר והן בפעילות בית ספרית שמחוץ לכותלי בית הספר (חוזר הוראות הקבע סב/3(ב), סעיף 2.5-6, "מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך").

הפרת הנחיה זאת תגרור השעיה מידית מיום לימודים וזימון הורים לשיחה עם רכז השכבה. אירוע זה יגרור הורדה בציון ההתנהגות של התלמיד.

איסור שתיית משקאות אלכוהול

חל איסור מוחלט לשתות משקאות המכילים אלכוהול, לרבות משקאות אנרגיה למיניהם (כגון: רדבול) הן בתחום בית הספר והן במהלך פעילות בית ספרית שמחוץ לכותלי בית הספר.

במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול/פעילות חוץ בית ספרית אחרת – יוחזר התלמיד לביתו על ידי הוריו.

הפרת הנחיה זאת תוביל להשעיה מידית מלימודים/פעילות והורדת ציון בהתנהגות. התלמיד ישוב ללימודים סדירים רק לאחר שתתקיים שיחה עם הוריו.

טיולים ויציאה לפעילויות מחוץ לביה"ס

לפני כל יציאה לפעילות, יתכנס הצוות החינוכי בשיתוף מחנכות הכיתה, רכזת השכבה וגורמים נוספים ע"פ הצורך וידון בתלמידים שיש חשש/ קושי ביציאתם לטיול/הפעילות בשל בעיות משמעת. הצוות רשאי להחליט:

א. התלמיד יצא לטיול/ פעילות רק בליווי הורה/ מבוגר מטעם ההורה.

ב. התלמיד יצא לטיול/ הפעילות בתנאים מסוימים עליו יחתמו ההורים והתלמיד, בין היתר: הגעה לטיול/ פעילות כדי לקחת את התלמיד חזרה לביתו במידה והפר את המשמעת.

החלטת הצוות החינוכי תימסר להורי התלמיד כשבועיים לפני טיול שנתי, וחמישה ימים לפני יציאה לפעילות חד יומית. יודגש שטווח זמן ההודעה להורים, כפי שצוין לעיל, לא יתקיים במקרים חריגים שההחלטה לגביהם תתקבל על רקע אירוע שיתרחש בסמוך ליציאה לטיול השנתי/פעילות.

 

פרק 3: נהלים שונים

 

 

"תלמיד עולה כיתה"

1. המועצה הפדגוגית מוסמכת לקבוע אם תלמיד רשאי / אינו רשאי לעלות כיתה בבית הספר.

2. החלטת המועצה הפדגוגית תתבסס על ההישגים הלימודיים, התפקוד וההתנהגות של התלמיד והיא רשאית במקרים מסוימים, להמליץ למנהל על התנאים בהם צריך לעמוד התלמיד כדי לעלות כיתה.

ציון שנתי

1. במהלך הרבעון הראשון יימסר לתלמיד פירוט לגבי מרכיבי הציון השנתי ומשקלם היחסי של כל מרכיב בציון השנתי.

2. לתלמידי חט"ע- ציון שנתי לבחינת בגרות (ציון הגשה) יימסר לתלמיד, לכל המאוחר, חמישה ימים לפני בחינות הבגרות.

בחינות

1. בתחילת כל מחצית יפורסם לוח מבחנים מחייב לכל כיתה.

2. תלמיד ייבחן במהלך שבוע לימודים עד 3 בחינות, ולא יותר מבחינה אחת ביום לימודים.

3. החומר לבחינה יימסר עד שבוע ימים לפני המבחן באופן מסודר עם המלצות לתרגול ולעיון.

4. הבחינה תוחזר לתלמיד עד שבועיים מיום הבחינה, למעט במקצועות רבי מלל: ספרות, תנ"ך, היסטוריה, מורשת ואזרחות, שיוחזרו עד שלושה שבועות. אם הבחינה לא תוחזר על פי לו"ז זה יש לפנות לרכזת השכבה. בחט"ע – מבחני מגן יוחזרו עד שבוע לפני בחינת הבגרות (אם לוח בחינות המגן מאפשר זאת).

5. הבחינה תוחזר לתלמידים בזמן השיעור בכיתה תוך התייחסות למחוון תשובות ולדיון בשגיאות עקרוניות.

6. במידת הצורך תלמיד יוכל לפנות למורה על מנת לקבל משוב אישי על מבחן/בוחן.

7. במהלך הבחינה יש לשמור על אוירה מכבדת. תלמיד שיפריע למהלך הבחינה יורחק מהכיתה ועניינו יועבר לטיפולו של רכז השכבה. התלמיד ישמור על טוהר הבחינות. תלמיד שיעתיק יקבל ציון אפס! בבחינה וציון "התנהגות בינונית" בתעודה. כמו כן, תישלל ממנו הזכות לגשת למבחן חוזר.

8. אם מחצית הנבחנים במבחן בקבוצת לימוד נכשלים, ייערך מבחן חוזר לכלל הנבחנים הנכשלים וכן יתאפשר לשאר הנבחנים לשפר את ציוניהם. המבחן החוזר יהיה על החומר של המבחן הראשון ואופי שקלול הציונים, במקרה זה, ייקבע על ידי המורה באישור המנהל.

9. תלמיד שנעדר משיעורים לפני מבחן, ביום המבחן, או שעסק במהלך השיעורים בהתכוננות לבחינה, לא יורשה להבחן. אם עובדת היעדרות תלמיד משיעורים שלפני הבחינה תוודע לאחר

לאחר קיום הבחינה, אזי בחינתו לא תיבדק.


בחנים ומבדקים

1. בוחן הינו דרך היבחנות, בכתב או בעל פה, על חומר הלימוד שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים. אורכו של בוחן לא יעלה על 20 דקות. אין לקיימו בהפסקה או בתום הלימודים.

2. צוות המורים אינו מחויב להודיע מראש על קיומו של בוחן/מבדק.

3. בחטיבה עליונה - ביום מבחן מותר לקיים בוחן אחד.

בחטיבת הביניים - לא יתקיים בוחן ביום של מבחן.

4. ביום ללא מבחן מותר לקיים בכיתה עד 2 בחנים בלבד.

5. מבדק הינו בדיקה קצרה, בעל פה או בכתב, של חומר קריאה, של שיעורי בית או של חומר שנלמד בכיתה בשיעור האחרון אם המבדק נעשה בכתב, הוא יימשך לא יותר מ- 10 דקות.

6. מבדק ניתן לקיים בכל יום, ללא קשר לבחנים או מבחנים. בוחן ומבדק יוחזרו עד שבוע מיום ההיבחנות.

ערעור על ציון בחינה

1. תלמיד רשאי לערער על ציון בחינה בפני המורה המלמד. התלמיד יפנה למורה וינמק את בקשתו בכתב. המורה ימסור את תשובתו לבקשת הערעור תוך שבוע.

2. תלמיד שערעורו נדחה על ידי המורה המלמד, רשאי להגיש ערעור בפני רכז המקצוע. התלמיד יפנה בכתב וינמק את הבקשה, וכן יצרף צילום של המבחן ללא הערות המורה הבודק. תשובת מרכז המקצוע תימסר עד שבועיים והציון הסופי של המבחן ייקבע על פי הערכת רכז המקצוע ולא ע"פ ממוצע של שתי ההערכות. ערעור על ציון בחינה יכול להשאיר את הציון על כנו, להעלות או להוריד את ציוד התלמיד בהתאם לתוצאות בדיקה.

מבחנים חוזרים

1. תלמיד זכאי לגשת למבחן חוזר בגלל סיבה מוצדקת, באישור רכזת השכבה.

א. מבחן חוזר מפאת מחלה- תלמיד חייב להראות אישור רפואי לרכזת השכבה, מיד עם שובו מחופשת המחלה. ללא אישור בכתב מרכזת השכבה – לא יהיה רשאי התלמיד להיבחן במועד חוזר. כאשר יקבל התלמיד יקבל אישור מרכזת השכבה להיבחן, חובתו להציגו בפני המורה המקצועי, על מנת להבטיח שיוכן עבורו טופס בחינה מתאים. יש לדאוג לקבלת האישור עד 3 ימים לפני מועד הבחינה החוזרת.

ב. תלמיד הנעדר מיום הבחינה בלבד, יהיה זכאי למבחן חוזר על פי שיקול דעתה של רכזת השכבה, גם אם הציג אישור רפואי (כלומר: אין חובה לאשר לו להיבחן בגין היעדרותו).

ג. מבחן חוזר לשיפור ציון- ההחלטה בעניין זה נתונה להחלטת המורה המקצועי אשר ישקול, בין השאר, את יחסו של התלמיד למקצוע (תפקוד בשיעור, הכנת שיעורי בית וכו').

הנהלת בית הספר תמליץ למורים על קווים מנחים לשיקול הדעת הזה. המורה יגיש לרכזת השכבה רשימת תלמידים המומלצים לשיפור ציון. על התלמיד לגשת לרכזת שכבה לקבלת אישור סופי. התלמיד חייב לצרף למבחן את אישור רכז השכבה.

2. מבחנים חוזרים מפאת מחלה קודמים למבחנים חוזרים לשיפור הציון. בכל מקרה, רשאי

מורה לחייב תלמיד לגשת למבחן חוזר לצורך השלמת מרכיבי הציון של התלמיד.

פעילות בשיעורי חינוך גופני

1. חובה להשתתף באופן פעיל בשיעורי חינוך גופני. ציון חיובי בחינוך גופני מהווה תנאי לקבלת זכאות לתעודת בגרות.

2. תלמיד המבקש פטור משיעורי חנ"ג, עקב בעיות בריאות, יעביר לאחות בי"ס את האישורים הרפואיים המתאימים למתן הפטור. התשובה לבקשת הפטור תימסר על ידי מורי החנ"ג.

3. תלמיד/ת כיתה יוד/י"א שציונו/ה השנתי בחינוך גופני שלילי, יגיש עבודה בכתב בחופשת הקיץ או יבחן במבחני כושר גופני על פי החלטת המועצה הפדגוגית.

4. תלמיד/ת כיתה י"ב המשוחרר/ת משיעורי חנ"ג, חייב להגיש עבודה בכתב עד חופשת פורים.

5. חל איסור על תלמידים לרדת באופן עצמאי לאולם הספורט. בכל שיעור חייבים התלמידים לחכות למורה הספורט לירידה משותפת לאולם .

6. תלמיד שאינו משתתף בשיעורי החנ"ג בשל מגבלה בריאותית, השתתפותו בטיול השנתי

מותנית באישור רפואי מתאים.

השתתפות בשעות תגבור לימודי

1. התגבורים הלימודיים מחייבים נוכחות תלמידים והיעדרות לא מוצדקת עשויה לפגוע בציון הסופי של התלמיד במקצוע.

2. המורה ימסור לתלמידיו הודעה על קיום שיעור/י תגבור שבוע מראש על מנת לאפשר לתלמיד זמן התארגנות להגעה הנדרשת.

3. בחט"ע – לקראת סיום שנת הלימודים תיבנה מערכת שעות מיוחדת אשר תחייב את נוכחות כלל התלמידים.

תורני כיתה

1. מחנכי כיתות ימנו בכל שבוע תורני כיתה.

2. תפקיד התורנים: לדאוג לניקיון הכיתה, להודיע למחנך/ת על כל נזק לציוד ולמבנה הכיתה, לדאוג למחיקת הלוח בסיום שיעור ולהבאת עזרי לימוד לפי בקשת המורים.

3. אם עברו עשר דקות מהצלצול, והמורה לא הופיע לכיתה, אחד מהתורנים יודיע על כך לרכז מערכת או לרכז/ת השכבה או למזכירות בית הספר. תלמידי הכיתה יחכו להוראות ההנהלה ויפעלו בהתאם. בכל מקרה אין לעזוב את חדר הכיתה ללא רשות.

4. תורנים לתפקידים אחרים ימונו בהתאם לצורך.

כניסת הורים למתחם

בשעה 8:15 ננעלים שערי ביה"ס. ולאחר שעה זו תותר כניסת הורים למתחם בשני מקרים:

א. אירוע לא צפוי (ביידוע של גורמי ביה"ס).

ב. פגישה שתואמה מראש. (יש להירשם אצל השומר).

במקרה שהורה מגיע ללא תיאום מראש, ואינו עומד בשני התנאים המוזכרים לעיל, רשאית הנהלת ביה"ס לדרוש את יציאתו משטח ביה"ס לאלתר.

הנחיות שונות:

1. חדר מורים כשמו כן הוא. התלמידים נדרשים לכבד זאת, ולא להיכנס אליו ללא אישור.

2. בשעות הלימוד ו/או בהפסקות לא תותר כניסה של אנשים שאינם לומדים בביה"ס, לתחומו. הנהלת ביה"ס רשאית לטפל בחומרה באנשים שנכנסו למתחם ביה"ס למרות שאינם מורשים לשהות בו והתלמיד שהיה מעורה בהגעתם, יטופל משמעתית על ידי רכז השכבה.

3. אין להביא לבית הספר פריטים בעלי ערך כמו מחשב נייד, עטים, שעונים יקרים, מצלמות, טלפונים סלולריים או כל רכוש בעל ערך.

לידיעתכם- הביטוח אינו מכסה גניבות מכל סוג שהוא, ועל כן בית הספר לא יישא בהוצאות כלשהן בגין גניבות.

4. התלמידים היוצאים לשיעורים/לפעילות מחוץ לכיתתם, ייקחו את תיקיהם איתם.

5. אין לרכב על סקטבורד (מכל סוג), על גלגיליות, על אופניים או אופנועים בתחום בית הספר.

6. אין לנהל תעמולת בחירות או תעמולה פוליטית אחרת בין כותלי בית הספר. אין לחלק פליירים ופרסומים אחרים בחצר בית הספר.

7. אין להביא קלפים לבית הספר.

8. יש לשמור על הסדר ועל השקט בכל תחומי בית הספר- גם בהפסקות.

התלמידים מתבקשים לשמור על חזות בית הספר ולשמור על ניקיון הסביבה (כיתה/פרוזדור/חצרות וכיו"ב). תלמיד שילכלך את סביבתו יטופל משמעתית על פי חומרת המעשה. תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה"ס, יחויבו הוריו לשלם את הנזק במקביל לצעדים משמעתיים שיינקטו כלפיו.

פרק 4:

מועצת תלמידים

 

1. לתלמידים זכות להתארגן במועצת תלמידים על מנת להשפיע על "אקלים בית הספר".

2. תפקידי מועצת תלמידים הם:

א. לשמש נציגות מוכרת של תלמידי השכבה.

ב. לארגן פעולות שישי בהן עניין משותף לכל הכיתות או לחלק מהן.

ג. ליטול חלק בפעילות מנהיגותית חוץ בית ספרית.

ד. ליזום הצעות בתחומי הלימוד, ובתחום הפעילות החברתית ולהביאן בפני

הנהלת בית הספר, לקבל אישור להן ולממשן.

3. בראשית שנת הלימודים בוחרת כל כיתה נציגים למועצת התלמידים. נציגי כל הכיתות הם חברים שווי זכויות במועצת התלמידים.

4. המנהל רשאי לפסול תלמיד מלשמש כחבר במועצת התלמידים, אם המדובר בתלמיד אשר התנהגותו אינה ראויה (התנהגות בינונית/טעונה שיפור).

5. מועצת התלמידים תלווה על ידי מורה שימונה על ידי הנהלת בית הספר.

6. מימוש ההחלטות של מועצת התלמידים טעון אישורו של מנהל.

7. המועצה תבחר ועדות ובעלי תפקידים כראות עיניה.

8. חברותו של חבר מועצה תבוטל, אם יעדר ללא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות.

9. יש לנהל פרוטוקול בכל ישיבה של מועצת תלמידים, שיועבר לרכזת השכבה.

10. אם יהיו חילוקי דעות בין המועצה לבין המורה האחראי, הנושא יועבר לדיון אצל המנהל.

11. לא ייפגע חבר מועצת התלמידים בגין היעדרות משיעור לצורך ישיבה או פעילות אחרת של מועצת התלמידים, שהתקיימה באישור ההנהלה.

12. מועצת התלמידים תוכל להוציא תלמידים מכיתה לצורך ישיבה או פעילות אחרת, באישור ההנהלה. מועצת התלמידים תוכל להעביר הודעות בשכבה בשעת השיעורים, באישור ההנהלה וזאת על ידי יו"ר המועצה או מזכיר המועצה.

פרק 5:

ספרייה

הספרייה פתוחה בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00.

 

1. כללי התנהגות בספרייה:

א. בספרייה יש לשמור על שקט, התנהגות הולמת ואוירה לימודית. המפר את הוראות

הספרניות יועבר לטיפול משמעתי של רכז השכבה.

ב. אין להכניס לספרייה אוכל ושתייה.

ג. טלפונים ניידים במצב רטט בלבד.

2. כללי השאלת ספרים :

כל תלמיד חייב להציג כרטיס תלמיד לצורך השאלת ספרים.

ניתן לשאול:

ספר קריאה בעברית למשך חודש.

ספר קריאה באנגלית למשך חודשיים.

שני ספרי לימוד לתקופה של יום אחד בלבד

השאלת ספרי הלימוד הביתה מתבצעת מהשעה 13:00.

יש להחזיר ספרי לימוד לספרייה ע"פ כללי ההשאלה .

ניתן להזמין את הספר המבוקש יום מראש.

תלמיד, שלא יחזיר את הספר בזמן, תישלל הזכות לקבל ספרי לימוד הביתה בהתאם לחומרת המקרה.

כל תלמיד אחראי לשלמות הספר שהושאל על ידו.

3. השירותים הניתנים בספרייה:

לרשותכם מחשבים עם חיבור לאינטרנט, מדפסות ומכונת צילום.

הדפסות וצילומים מתבצעים בתשלום. כללי השימוש בהם מפורטים בספרייה.

פרק 6:

תקשורת ברשת האינטרנט

 

ביה"ס מפעיל אתר אינטרנט שכתובתו http://www.gan-nahum.co.il;
ומפעיל את מערכת ה
WEBTOP לתקשורת שוטפת עם תלמידים והורים.

1. מטרות הפעלת האתר ומערכת ה WEBTOP הן:

א. לספק מידע לתלמידים, למורים, להורים, למתעניינים בבית הספר על הנעשה בין כתליו.

ב. להוות במה וירטואלית להעברת תכנים לימודיים וליבונם.

ג. להציג את הפעילות החברתית הנעשית בבית הספר.

2. מטרת הפורומים המקצועיים: להעביר תכנים לימודיים הקשורים למקצועות הלימוד, להפנות את התלמידים לאתרים ומקורות מרחיבי דעת בנושא, ללבן בעיות שהתעוררו בהבנת החומר הנלמד, לשמש במה ללבטים הקשורים במקצוע.

3. מטרת הפורומים הכלליים – (לדוגמא: פורומי שכבה, ספריה, הורים): להעביר אינפורמציה כללית הנוגעת לכלל המשתתפים בפורום, להוות במה להצעות תלמידים למען הקהילה, להוות במה לשיח בנושאים שהועלו.

4. כללי כתיבת הודעות במערכת:

א. יש לשמור על שפה נאותה ונקייה.

ב. תוכן ההודעה לא יפגע (אפילו אם אין כוונה שכזו) בשום אדם.

ג. ההודעות תכתבנה בנימה חיובית ובונה.

ד. נושאי הכתיבה בפורום מסוים יהיו על פי מטרות הפורום בלבד ובנושאים

השייכים אליו.

ה. אין למסור הודעות העלולות לחשוף מישהו לפגיעה מסוימת.

ו. יש לשמור על כללי זכויות היוצרים.

ז. הודעה שתפר נהלים אלה תימחק

5. התנהגות חריגה או הפרות חוזרות, שמשמעותן הפרת חוקי הפורום לאחר אזהרה – תגרור חסימת הגישה לאתר וזימון התלמיד/ה לשיחה אישית עם רכז/ת השכבה.


חתימה על התקנון הבית ספרי לשנת תשע"ד

על החתום:

אנו ההורים ובננו/ בתנו מאשרים ומקבלים על עצמנו לפעול לפי תקנון זה למען שיפור האקלים הבית ספרי ולמען הצלחת ילדנו, בטחונו ובטיחותו.

שם התלמיד _____________________ חתימת התלמיד ______________________

הורי התלמיד: שם האם _________________ חתימה _________________

שם האב _________________ חתימה __________________

נספח 1: " נוהל הורדת ציון בגין חיסורים ואיחורים לא מוצדקים

(חוזר מנכ"ל ס"ח / 8א')"- שיטת המנות מופעלת בחטיבה העליונה בלבד.

1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מירבי של 100 נקודות.

2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים לימודיים: יש לשקלל את הישגיו הלימודיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ולשקלל אותו לציון נוכחות על פי אחד ממפתחות החישוב שיובאו בהמשך.

3. על המורה לחבר את שני הציונים- הציון הלימודי וציון הנוכחות- והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

4. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

5.המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה). בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה- שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך).

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה- יום אחד.

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור בפועל ולא מכתב הזימון).

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד'- בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.

ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד').

ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

6. בקשות לאישור היעדרות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

7. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

8. תלמיד הנעדר משיעור בגין מבחן חוזר, שנערך במועד הבית ספרי הרשמי, לא תיחשב לו ההיעדרות בחישוב גמול הנוכחות. יצא התלמיד למבחן חוזר שלא במסגרת זו- תירשם לו היעדרות.

9. תלמיד שנעדר משיעור בגין תוספת זמן במבחן מחצית, לא תיחשב לו ההיעדרות לצורך חישוב גמול נוכחות.

10. היעדרויות בלתי מוצדקות מלימודים מעל 31% מסך כל השיעורים ימנעו מהתלמיד לגשת למבחני מחצית.

11. היעדרות בגין נסיעה משפחתית חייבת באישור מפקח בית הספר או מנהלת המחוז.

ללא אישור כזה, היעדרות זו תיחשב בלתי מוצדקת.

12. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתת הציון.

13. חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל- ציונו בנוכחות 0.

ג. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% -- ציונו 5- כלומר מציונו הלימודי תופחתנה 5 נקודות.

ד. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% - תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה. תלמיד שנעדר מ- 31% ומעלה משעות ההוראה בפועל מקצוע במחצית יקבל ציון סופי 11 בתעודה. כמו כן, תימסר לו התראה על "אי הגשה לבחינת בגרות" במקצוע אם בחישוב השנתי שיעור ההיעדרויות יעמוד על 31% ומעלה מכלל השיעורים בפועל.

14. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרויות על פי "אחוז שעות היעדרויות"

ציון הנוכחות

עד 15% (כולל)

0

מ- 16% עד 20% (כולל)

5-

מ-21% עד 25% (כולל)

7-

מ-26% עד 30% (כולל)

9-

מ- 31% ומעלה

אין ציון סופי

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

רחוב הרצל 119 ראשל"צ  טלפון תיכון 03-9662111  פקס . 03-9673370  חטיבה 03-9649495   פקס 03-9668315

 

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר